ca Català

Producte destacat

  • 5d9f033ec72c5a67ede96da259d99e8b.jpg
  • 51194d6086ed76ad508bf0b16db4e258.jpg

Últimes notícies

1
2
3

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD) FARMACIA l'ESCALA (des d'ara FLE) desitja posar en coneixement de l'usuari del lloc web la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament es comuniquen a través del correu electrònic amb FLE, emplenen formularis de recollida de dades, realitzen una compra en línia o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de les seves dades personals a FLE.

FLE informa a l'usuari del lloc web, que en aquesta política de privacitat es contenen tots els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que FLE porta a terme com a responsable del mateix a través del lloc web. Si l'usuari -després de la lectura del present document- continua utilitzant els serveis, estarà manifestant la seva acceptació expressa d'aquesta política de privacitat i tractament de dades personals. En cas contrari l'usuari haurà d'abandonar el lloc web.


Així mateix, l'usuari queda informat que aquestes condicions són aplicables subsidiàriament d'aquelles altres que sobre la mateixa matèria s'estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades a l'usuari sense caràcter limitatiu a través dels formularis de registre, condicions de contractació o condicions dels serveis particulars, quedant les presents polítiques com complementàries de les anteriors en allò que no es contradigui.


S'informa a l'usuari que qualsevol tractament de dades personals, quedarà sota l'àmbit d'aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades establerta per la LOPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament.


A aquests efectes s'entendrà per dada de caràcter personal, qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables, que en aquest últim cas identifiquin inequívocament als interessats i per usuari, qualsevol persona física identificada o identificable que utilitzi un servei de la societat de la informació posat al seu servei en aquest lloc ia través del mateix comuniqui a FLE les seves dades personals, tal com sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, correu electrònic, emplenament de formularis de recollida de dades, realització de compra online o altres.

1. IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL FITXER


FLE informa a l'usuari del lloc web de l'existència de diversos tractaments i fitxers de dades personals el responsable del qual és Lluís Cendra. (Des d'ara LC) on es recullen i emmagatzemen les dades personals derivats de l'explotació d'aquest lloc web o que l'usuari comunica a FLE a través de qualsevol mitjà.

2. FINALIDADES A QUE SE DESTINAN LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL


El usuario que accede al sitio web de FLE no está obligado a proporcionar información personal para el uso del sitio, por tanto, cualquier comunicación de datos a tales efectos lo será porque el usuario voluntariamente ha decidido una navegación o uso personalizado de los servicios.


No obstante, FLE también dispone -en particular y sin carácter limitativo- de formularios de petición de datos personales para la adhesión por los usuarios a servicios particulares de la web tales como, sin carácter limitativo, el registro previo para la realización de una compra online, aquellos formularios previstos durante el proceso de compra online que realiza un usuario necesarios para llevar a cabo la gestión de la misma, aquellos formularios previstos para la gestión de garantías, desistimiento y devoluciones, el formulario de contacto así como aquellos otros formularios que FLE decida incluir en su sitio web.


En este sentido, en particular y sin carácter limitativo, en caso de que el usuario tenga interés en acceder a servicios particulares condicionados al previo registro, deberá cumplimentar los formularios de petición de datos personales o aquellos otros medios para la adhesión por el usuario a los servicios particulares que en cada caso se ofrezcan a través de la web. Sin perjuicio de lo contemplado en estas condiciones, en los casos antedichos serán de aplicación preferente las condiciones de tratamiento de datos en cada caso establecidas y comunicadas al usuario por FLE a través de los formularios de registro, condiciones de compra online y/o condiciones de los servicios particulares, quedando las presentes políticas como complementarias y de aplicación subsidiaria de las anteriores en aquello que no se contradiga.


FLE generalmente no solicita datos especialmente protegidos del usuario, entendiéndose por éstos de acuerdo con los artículos 7 y 8 de la LOPD datos relacionados con la raza o el origen étnico, creencias religiosas, antecedentes penales, salud física o mental u orientación sexual. En caso en que se requiera y sea necesario el tratamiento de LCuno de los datos personales antedichos, FLE solicitará el consentimiento expreso del usuario para recoger y utilizar esa información informando previa, inequívocamente y expresamente de la finalidad de la recogida y tratamiento de dicha información.


Sin perjuicio de lo anterior, la comunicación por el usuario de este tipo de datos a FLE supone una manifestación expresa de su voluntad para el tratamiento de dichos datos por FLE de acuerdo con las finalidades legítimas que motiven dicha comunicación.

3. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT


Quan l'usuari no mantingui cap relació jurídica amb FLE aquell ha de tenir en compte i és informat que l'enviament d'un correu electrònic a FLE -a les adreces de correu electrònic publicades en l'apartat de "Contacte" - així com la comunicació pel usuari a FLE de qualssevol altres dades personals a través de qualsevol mitjà comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per FLE.


Amb caràcter general, el tractament de dades personals dels usuaris es pot portar a terme sense caràcter limitador i a títol d'exemple- amb les següents finalitats:

  • En cas que l'usuari contacti amb FLE per realitzar consultes o sol·licitar informació, el tractament de dades es realitzarà amb la finalitat d'atendre i contestar les comunicacions rebudes així com enviar la informació sol·licitada a FLE.

  • Si les dades es subministren a FLE per tal de registrar-se al lloc, les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar el procés de registre en aquest lloc web així com garantir la gestió del seu compte per l'usuari. En el seu compte l'usuari disposarà d'una sèrie de serveis i, a més, podrà veure el seu historial i detalls de comandes, vals descompte, llista de regals i dades personals.

  • Si l'usuari està registrat FLE, podrà utilitzar les seves dades per enviar-informacions relacionades amb el servei i en particular notificacions sobre possibles interrupcions del servei, modificació dels serveis, canvi de les polítiques d'ús, privacitat, galetes i / o compra a través del lloc o altres que sigui necessari dur a terme en el marc de la relació jurídica establerta.

  • Si les dades es subministren per a la realització d'una compra en línia, les dades seran tractades per gestionar aquesta compra, el que inclou autenticar la identitat de l'usuari, tramitar la seva comanda, cobrament del preu i lliurament del producte, gestió de garanties, devolucions i dret de desistiment, atenció al client, vals descompte així com qualssevol finalitats derivades directament o indirectament de la realització d'una compra en línia a través del lloc web, tot això sense perjudici que aquesta informació s'indicarà específicament en les condicions particulars de contractació i en els formularis de petició de dades que s'utilitzin a tals efectes.

  • En aquells casos en què la vostra acceptació expressament que desitja rebre comunicacions comercials relatives als productes i serveis comercialitzats per FLE així com aquells productes i serveis comercialitzats pels seus socis en relació amb sectors d'activitat moble i decoració, les seves dades seran tractades per gestionar l'enviament dels mateixos així com la possible revocació del consentiment de l'usuari, oposició al tractament baixa o exclusió de l'enviament de comunicacions publicitàries i del servei. A l'efecte d'això últim, FLE podrà dur a terme el tractament de les dades mínimes imprescindibles de l'usuari per garantir el cessament o no recepció de comunicacions comercials publicitàries quan així ho hagi sol·licitat.


D'acord amb l'anterior, si l'usuari no està d'acord amb el tractament de les seves dades per FLE s'haurà d'abstenir d'comunicar o enviar les seves dades personals a FLE, efectuant una navegació anònima pel lloc web o, si s'escau, no utilitzar els serveis del web.


La informació personal només serà utilitzada per a propòsits limitats, tal com els exposats anteriorment i / o sense caràcter limitador, aquells que en el seu cas siguin informats inequívocament de forma prèvia a la recollida i tractament de les dades de l'interessat i constitueixin un tractament legítim per FLE .


En el marc de la prestació dels serveis i continguts oferts a través del lloc web, FLE pot sol·licitar en LCún moment dades personals a l'usuari del lloc web mitjançant formularis o altres mitjans. En aquests casos, FLE inclourà una comunicació informativa al formulari de recollida de dades, on s'indiquin totes les condicions per al tractament les dades de caràcter personal d'acord amb l'article 5 de la LOPD, com ara el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades, les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es duguin a terme, i si escau, sol·licitarà el consentiment per als tractaments de dades de caràcter personal que es realitzin. Així mateix, aquells serveis que disposin de condicions particulars, inclouran el corresponent text informatiu de les condicions que particularment regulin la utilització del servei. Les presents polítiques sempre tindran caràcter complementari i subsidiari dels textos informatius indicats en allò que no els contradiguin.

4. IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS RESPECTE DELS QUE FLE TINGUI PREVIST A la REALITZACIÓ DE CESSIONS O COMUNICACIONS DE DADES


FLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de l'article 11.2.c. de la LOPD hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques competents en la matèria en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent en cada matèria en cada moment i, si escau igualment, a altres òrgans com Forces i Cossos de seguretat de l'Estat, Jutges, Ministeri Fiscal, Tribunals, Tribunal de Comptes o el Defensor del Poble.


En cas que l'usuari realitzi una compra en línia a través del lloc web, FLE podrà cedir les seves dades a tercers implicats necessàriament en la gestió de la compra amb la finalitat de gestionar correctament tot el procés de compra, com ara les entitats bancàries implicades en el cobrament del preu del producte, empreses de missatgeria, transport, assegurances i muntatges i qualssevol altres tercers que necessàriament, de manera directa o indirecta, intervinguessin en la gestió de la compra en línia en totes les seves fases i processos d'acord amb el que estableix les lleis vigents aplicables. Per a això, FLE informarà expressament dels destinataris de les seves dades i la finalitat de la comunicació en el propi formulari de registre de l'usuari així com a les Condicions Particulars de Contractació i textos legals que regulen la mateixa. Si l'usuari no està d'acord amb les cessions de dades que es proposin s'haurà d'abstenir de realitzar cap compra en línia.


En el cas que l'usuari participi en LCún esdeveniment que organitzi FLE, les seves dades podran ser cedides a tercers implicats en la gestió de l'esdeveniment.


Igualment FLE posa en coneixement de l'usuari que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi la LOPD informant-li de manera expressa precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran els dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o si escau quan la LOPD ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc, específic i informat a l'usuari.


5. ALTRES DESTINATARIS D'INFORMACIÓ


FLE adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present web no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat.


Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran -sense caràcter limitador- aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els següents serveis: (i) Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei. (Ii) Serveis d'accés a l'esmentada xarxa. (Iii) Serveis d'emmagatzematge o allotjament de dades. (Iv) Subministrament de continguts o informació.


Així mateix, FLE no es fa responsable dels tractaments de dades que duguin a terme els tercers que estableixin hiperenllaços amb FLE ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços FLE remet als usuaris del seu lloc web.


6. QUALITAT DE LES DADES


FLE adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, si utilitza el correu electrònic , només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. A aquests efectes, l'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol dany, directe i / o indirecte que causi a tercers oa FLE per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin FLEsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l'usuari que comuniqui les dades personals d'un tercer, respondrà davant aquest de l'obligació d'informació establerta a l'article 5.4 de la LOPD per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides del propi interessat, i / o de les conseqüències de no haver-li informat.


7. DADES DE MENORS D'EDAT O INCAPAÇOS


Així mateix, si l'usuari és menor de divuit (18) anys o incapaç, LC adverteix de la necessitat de comptar amb el consentiment dels seus pares tutors o representants legals per a la comunicació de les seves dades personals a FLE, de manera que LC prega que es s'abstingui d'utilitzar el servei de correu electrònic i que no es registri en cap servei o aplicació de FLE. El registre i ús dels serveis d'aquest lloc, en particular la compra, queda prohibit a menors de divuit (18) anys i incapaços que en aquest últim cas no estiguin legalment representats d'acord amb les lleis vigents, sense ser en un altre cas FLE responsable de les actuacions del menor o incapaç.


8. SEGUEIX-NOS A XARXES SOCIALS


Les xarxes socials són serveis prestats per tercers proveïdors que permeten als usuaris participar en una comunitat virtual amb altres usuaris a través de la qual poden generar el seu propi perfil públic on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb altres usuaris de la xarxa.


En una xarxa social els usuaris poden crear un compte o perfil amb fins personals o amb fins personals. El funcionament de la xarxa social es regula en primer terme, per les condicions establertes pel titular i / o proveïdor de la xarxa i en segon terme, quan es tracta de comptes o perfils amb fins comercials, pels termes i condicions establerts pel responsable del perfil o pàgina oficial o compte comercial.


FLE té perfils en LCunas xarxes socials tal com, sense caràcter limitador Facebook, Twitter i Pinterest. Pots seguir-nos i fer-te fan de FLE a les xarxes socials esmentades i en les diferents xarxes socials et indiquem a través d'aquest lloc web de FLE.


Els nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials estan dirigits a majors de 18 anys, de manera que si vols formar part denuestros llocs i pàgines oficials has de ser major de 18 anys i llegir atentament les condicions i polítiques publicades per FLE.


FLE és responsable de l'administració dels seus llocs i les pàgines oficials en xarxes socials sempre que siguin els llocs i les pàgines oficials originals i per tant hagin estat creades per LC i el funcionament de la pròpia xarxa social permeti a LC aquesta administració.

Si l'usuari es fa seguidor dels llocs i les pàgines oficials de FLE, l'usuari haurà de respectar les condicions específiques previstes i publicades en cada lloc o pàgina oficial pel proveïdor i titular de la xarxa social i les publicades per LC. El fet d'esdevenir "amic" o "seguidor" dels nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials implica que l'usuari consent el tractament de les seves dades segons el que estableixen les polítiques i condicions que en cada cas regulen el seu ús segons el que s'ha dit.


LC no es responsabilitza dels llocs i les pàgines no oficials que altres tercers puguin crear a les xarxes socials ni fins i tot imitant la imatge i look & feel de FLE.


LC és responsable del tractament que es realitzi a través dels seus llocs i pàgines oficials en xarxes socials. Si l'usuari es fa amic o seguidor dels nostres llocs i pàgines oficials en xarxes socials, les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d'administrar correctament el lloc o la pàgina oficial, conèixer les teves opinions i / o comentaris, així com informar-li i fer-te partícip dels diferents esdeveniments que es realitzin per FLE a través d'aquests llocs i pàgines oficials a les xarxes socials.


En tot cas l'usuari queda informat que LC podrà eliminar dels seus llocs i pàgines oficials a les xarxes socials qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes en les condicions legals del proveïdor o titular de la xarxa social en cada cas, les condicions particulars establertes per LC que regulin els seus llocs i pàgines oficials així com en contra del que preveu la llei, la moral i ordre públic i / o en contra dels drets legítims de tercers.


De la mateixa manera, els titulars o proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, bé d'ofici o bé mitjançant denúncia d'un altre usuari, vagin en contra de les normes o regles de funcionament imposades pel proveïdor o titular de cadascuna de les xarxes.


Per deixar de seguir el lloc o la pàgina oficial de FLE o qualsevol dels llocs o pàgines oficials a les xarxes socials, l'usuari haurà de seguir els passos que s'indiquin en les condicions de funcionament i ús de cada proveïdor de la xarxa sense que LC pugui intervenir en aquest procés. No obstant això, LC es reserva el dret a crear, editar, modificar i / o eliminar els seus llocs i / o pàgines oficials sense necessitat d'informar l'usuari amb caràcter previ.


Per fer qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en els llocs o les pàgines oficials de FLE a les xarxes socials, l'usuari pot posar-se en contacte amb FLE mitjançant el formulari de contacte d'aquest lloc web.

9. ACTUALITZACIÓ DE DADES


L'usuari és l'única font d'informació de les seves dades personals, de manera que LC li prega que, per tal de mantenir les dades actualitzades i posades al dia en tot moment d'acord amb els principis de la LOPD, comuniqui qualsevol variació de les mateixos. Aquesta modificació podrà ser realitzada per l'usuari registrat en el lloc, directament mitjançant la modificació de les dades en el seu compte o mitjançant l'exercici dels seus drets, segons el procediment establert en aquesta política en l'apartat relatiu a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.


10. EXERCICI DELS DRETS D'OPOSICIÓ I REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT ATORGAT PER LA RECEPCIÓ DE COMUNICACIONS comercials per via electrònica O ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA EQUIVALENTS


S'informa a l'usuari que, a l'empara de l'article 21.2 i 22.1 de la LSSICE té dret a oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals per a la recepció de comunicacions comercials així com a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a l'efecte, en qualsevol dels casos (oposició i revocació) amb la simple notificació de la seva voluntat a FLE. Per a això, pot en qualsevol cas sol·licitar l'oposició i / o revocació del consentiment així com l'exclusió o baixa del servei de recepció de comunicacions comercials remetent a LC un correu electrònic a l'adreça: info@Ffarmacialescala.com amb l'assumpte baixa o indicant expressament la seva oposició, revocació del consentiment o sol·licitud d'exclusió de l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica o mitjà de comunicació equivalent.


La seva petició serà tinguda en compte per LC per garantir l'exercici dels seus drets per al cessament de la recepció de comunicacions comercials per via electrònica o mitjans de comunicació equivalent a l'empara de la normativa sobre comerç electrònic i societat de la informació. A aquests efectes, LC podrà dur a terme el tractament de les dades mínimes imprescindibles de l'usuari per garantir el cessament o no recepció de comunicacions comercials publicitàries quan així ho hagi sol·licitat.


11. EXERCICI DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES DADES


LC informa a l'usuari de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a FLE en la següent adreça o aquella que la substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades:

Carrer de l'Ave Maria, 3

17130 L'Escala,

Girona

A aquests efectes, l'interessat haurà d'enviar a FLE la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat.


Es recorda a l'usuari que si està registrat en el lloc, podrà accedir i modificar les seves dades a través del seu compte.


12. COOKIES I DISPOSITIUS D'EMMAGATZEMATGE I RECUPERACIÓ DE DADES EN EQUIPS TERMINALS


FLE pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del lloc web. Tals galetes seran usades per FLE sota les condicions i amb les finalitats descrites en la seva Política de Cookies.


13. MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES AMB RELACIÓ AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS


FLE informa a l'usuari que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el RDLOPD, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat , tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reuneixin les condicions que es determinen en l'esmentat Reglament pel que fa a la seva integritat i seguretat ia les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment FLE garanteix a l'usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals de l'usuari i del deure de guardar-los.


14. RECOMANACIONS ALS USUARIS


FLE recomana als usuaris que utilitzin les últimes versions dels programes informàtics per a la seva navegació per Internet donada la incorporació en aquests de majors mesures de seguretat.


Igualment FLE recomana als usuaris utilitzar els mecanismes de seguretat que tinguin al seu abast (servidors web segurs, criptografia, firma digital, firewall, etc.) per a protegir la confidencialitat i integritat de les seves dades en la mesura que li resulti necessari, atès que hi ha riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.


FLE recorda als usuaris que Internet no és segur. No obstant això, existeixen i es desenvolupen diferents mitjans que li permeten millorar la protecció de les seves dades. Així doncs, utilitzeu qualsevol mitjà que estigui al seu abast per protegir les seves dades i les seves comunicacions, com la codificació legalment disponible per al correu electrònic confidencial i els codis d'accés al seu propi dispositiu amb connexió a Internet.


FinalmenteFLE adverteix de la importància de llegir, comprendre i en cas de conformitat, acceptar les condicions publicades en els llocs web, i en particular en aquest lloc, totes les condicions legals publicades de forma prèvia a l'ús dels serveis i més en particular a la realització d'una compra a través del lloc.


15. ACTUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES


Ocasionalment, FLE actualitzarà aquesta política de privacitat i tractament de dades personals dels usuaris del lloc web.


Qualsevol modificació d'aquesta política serà publicada i advertida en el lloc web de FLE i en la política mateixa, tenint en compte l'usuari que, el tractament de les dades que hagués comunicat a FLE es regirà per les polítiques i condicions del tractament de les dades vigents i publicades en el moment en què hagi proporcionat les seves dades personals a FLE o si la modificació fos aplicable, per la nova versió modificada, sense perjudici de l'aplicació preferent dels textos legals específics a l'efecte tal com textos informatius inserits en cupons i formularis de recollida de dades així com en les condicions de serveis particulars.


En tot cas serà responsabilitat de l'usuari accedir periòdicament a les polítiques de privacitat deFLE publicades per tal de conèixer en tot moment l'última versió.


FLE recorda a l'usuari que, si aquest -després de la lectura del present document- continua utilitzant els serveis del lloc web i comunica les seves dades personals a FLE estarà manifestant la seva acceptació expressa d'aquesta política de privacitat i tractament de dades personals. En cas contrari l'usuari s'haurà d'abstenir d'utilitzar els serveis i continguts del lloc web de manera que comuniqui les seves dades personals a FLE havent de realitzar una navegació anònima.


16. INFORMACIÓ DE CONTACTE


LC rebrà amb agraïment els comentaris que l'usuari li pugui proporcionar en relació amb aquesta política de privacitat i protecció de dades personals. A aquests efectes o per realitzar qualsevol consulta en relació amb la mateixa, l'usuari pot posar-se en contacte amb FLE mitjançant el formulari de contacte d'aquest lloc web.
Accept

Site use cookies